Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné podmienky
 2. Objednávka, spôsob objednania tovaru
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Zodpovednosť za škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (spôsoby zrušenia objednávky)
 10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GEMIN, s.r.o., so sídlom Bardejovská 4, Ľubotice 080 06,  IČO: 44226764 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru, obvykle držaný skladom. V niektorých tovarových položkách predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov, pričom neodkladne informuje zákazníka o dodacích lehotách.
 • Predávajúci je viazaný ku kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu. Viazanosť ceny sa nevzťahuje na prípadné významné cenové odchýlky od bežných cien na trhu, v prípadoch kedy sa cena stanovila omylom, alebo chybou administrácie eshop-u, alebo preklepom.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
  • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
 • Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou emailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
 • Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
  • adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou,
  • podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom primeraným a potrebným na jeho ochranu pri preprave,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu, dodací list a daňový doklad. Pre uplatnenie záruky je možné akceptovať okrem iného aj  daňový doklad s vyznačeným výrobným číslom, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky

 • Tovar, je predávaný podľa obrázkov, popisov pod nimi a za ceny uvedené pri každom produkte. Tieto sú umiestnené v jednotlivých skupinách produktov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na www.velkoobchodtextilu.sk .
 • Objednávky prijaté do 12.00 hod. a tovar skladom sa spravidla expeduje v deň prijatia objednávky a doručuje príjemcovi v nasledovný pracovný deň slovenskou poštou alebo kuriérom UPS.
 • Predávajúci je povinný elektronickú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré on uviedol v Objednávke a v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.
 • V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 •  V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu v plnej výške.
 • Farby, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na obrázkoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.velkoobchodtextilu.sk môžu byť vo výnimočných prípadoch ilustračného charakteru a môžu byť rozdielne a závislé od výrobcu. Sú to v týchto prípadoch orientačné údaje. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým dátam prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi /Slovenskej pošte alebo kuriérovi UPS/a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. V zmysle takto vyhotoveného záznamu v Protokole predávajúci poskytne kupujúcemu a) odstránenie vady tovaru, b) zľavu na tovare alebo c) v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, d) vrátenie peňazí.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky predávajúcemu.
 • Poštovné a balné je vypočítané podľa cenníka  prostredníctvom kuriérskej služby. 
 • Do iných štátov sa stanovuje suma prepravného po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
 • Tieto všeobecné dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto dodacie podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6. Kúpna cena

 • Kupujúci  zaplatí predávajúcemu celkovú cenu, skladajúcu sa z ceny tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky a z nákladov na doručenie, t.j. dopravu tovaru a to  formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo vopred a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky, (ďalej iba "kúpna cena").
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov,  alebo v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tomto je však povinný informovať kupujúceho pri konkrétnej objednávke ešte pred jej odoslaním.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. Zodpovednosť za škody na tovare

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ,IčDPH, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu.
 • Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou emailovej správy, alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu email alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uveďte svoje meno, adresu a dátum.
  • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva,atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený bez predchádzajúceho odsúhlasenia formou dobierky predávajúci neprijíma.

 

 • Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť nižšie a ktorý tvorí prílohy týchto obchodnýchpodmienok.
  (Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí formulára.)

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

10. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Ľuboticiach, dňa 1.3.2016

 

Copyright 2016 - 2019 © GEMIN - veľkoobchod textilu